อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนสร้างนกทาวิทยามคมได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมี ท่านศึกษานิเทศก์ณปภัช บุญสมศรี เป็นวิทยากร

You May Also Like