ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1037750269
รหัส Smis 8 หลัก : 37012012
รหัส Obec 6 หลัก : 750269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สร้างนกทาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANGNOKTAWITTAYAKOM
ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 บ้านสร้างนกทา
ตำบล : สร้างนกทา
อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด : อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 37000
โทรศัพท์ : 045544210
โทรสาร : 045544210
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/05/2540
อีเมล์ : sangnoktawit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sangnoktawit.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สร้างนกทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 103 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.