ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดโครงงานคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565

เจษฎา จันทสิงห์ / / 453
แจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID-19
แจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เรื่อง แจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เจษฎา จันทสิงห์ / / 105