ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนอำนาจเจริญ
ซึ่งกรมสามัญศึกษาอนุญาตให้จัดตั้ง ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 0027/841
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2535 ผู้บริหารคือ นายเจริญ ช่วงชิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
มีผู้ประสานงานสาขาในปีการศึกษา 2535 ภาคเรียนที่ 1 คือ นายสมพงษ์ บุญชม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
และภาคเรียนที่ 2 ผู้บริหาร คือนายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
ผู้ประสานสาขา คือ นายธีรกุล ชาติน้ำเพชรผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
โดยใช้ที่ดินประชาชนบริจาคให้โรงเรียนบ้านสร้างนกทา เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสภาตำบลสร้างนกทา
มีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ” ดอนสนามบิน ” เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน
และนางบัวเรียน มุทาพร และครอบครัว ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในครอบครองที่ติดกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนด้วย โรงเรียนมีพื้นที่รวมทั้งหมด 58 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้กับโรงเรียน

พร้อมทั้งช่วยกัน ปรับปรุงพื้นที่ และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนอำนาจเจริญ สาขาตำบลสร้างนกทา
เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2535 นายธีระกุล ชาติน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานงานต่อจากนายสมพงษ์ บุญชม ปีการศึกษา 2538 ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นาย ธีระกุล ชาติน้ำเพชร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
และมีคำสั่งแต่งตั้ง นายประเสริฐ ครองยุติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

โรงเรียนอำนาจเจริญจึงแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ ครองยุติ เป็นผู้ประสานงานสาขา ปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ชื่อ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมี นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา

ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้นายประเสริฐ ครองยุติ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 2963/2540 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540

วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ทางราชการได้ย้าย นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ จากโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายบุญลือ โกมลศรี จากโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายวิศวะ โทบุดดี จากโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม