ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมพงษ์ โลมะรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา 8 พฤษภาคม 2540
นายประเสริฐ ครองยุติ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ 11 กรกฎาคม 2540 – 30 กันยายน 2550
นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1 ตุลาคม 2550 – 30 ตุลาคม 2561
นายบุญลือ โกมลศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1 พฤศจิกายน 2561 – 5 พฤศจิกายน 2563
นายวิศวะ โทบุดดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 6 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน