ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2566

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

You May Also Like