รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา IQA Award ระดับยอดเยี่ยม

You May Also Like