ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You May Also Like