รางวัล IQA AWARD

รายงานการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ