แจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID-19

ประกาศโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เรื่อง แจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจัดการเรียนการสอนใน ๔ รูปแบบ ON LINE ON AIR ON DEMAND ON HAND

You May Also Like