โล่คณะทำงานพัฒนาระบบ HRMS.OBEC จาก ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ.

นายวิศวะ โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม และนายเจษฎา จันทสิงห์ ครูโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้รับโล่คณะทำงานพัฒนาระบบ HRMS.OBEC จากท่าน ดร.อัมพร พินะสา ท่านเลขาธิการ สพฐ. ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.


You May Also Like