ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 2 ใบ

You May Also Like