ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2566

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน Symposium 2023 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

You May Also Like