ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 532,900 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You May Also Like