ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 672,920 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)ประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You May Also Like